7 நாட்களில் 25000 லாபம் தினமும் 2 மணி நேரம் வேலை செய்தால் போதும் போட்டியே இல்லாத தொழில்

Broken Almonds Reselling business

Wholesale suppliers
https://m.indiamart.com/proddetail/broken-almond-kernel-21832014255.html

Full detail check the link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *