ஆணி தயாரிப்பு தொழில்

இந்த ஆணி தயாரிப்பு தொழிலை ஆரம்பிக்க 10க்கு 20 அளவு கொண்ட அரை இருந்தால் போதும்

இயந்திரத்தை இயக்க 3 phase மின்சாரம் தேவைப்படும்

இந்த இயந்திரத்தின் விலை 1.50 லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சம் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வாங்கி விற்றால் போதும் தினமும் 8000 லாபம்

இந்தியாவிலே யாரும் தராத கம்மி விலை

வெறும் 15 ஆயிரம் முதலீட்டில் பெண்கள் ஆண்கள்  இந்த தொழிலை எடுத்து செய்யலாம்

Machine details

https://m.indiamart.com/proddetail/nail-making-machine-19098319273.html

Raw material detail

https://m.indiamart.com/impcat/nail-wire.html

Channel link

https://youtube.com/c/businessideasintamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *