7 நாட்களில் தைராய்டு முற்றிலும் குணமாக இதை குடிச்சா போதும் ஆயுசுக்கும் திரும்பி வரவே வராது!!!

தைராய்டு வருவதற்கான காரணம் உணவில் அயோடின் சத்துக்குறைபாடு, மன அழுத்தம், மரபியல் குறைபாடுகள் போன்றவை தைராய்டு வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. தைராய்டு பிரச்சனை ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தான் அதிகமாக வருகிறது. இன்றைய

Read More