வயிற்றில் வளரும் குழந்தை ஆனா ? பெண்ணா? என்பதை கண்டறிய சில வழிகள்….

பெண்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையில் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும் காலம் கர்ப்பக் காலமே. பெண்கள் மட்டும் இல்லாமல் அவர்களை சுற்றியுள்ள அனைவருமே சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். அதுமட்டும் இல்லாமல் அந்த காலகட்டத்தில் நல்லா சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிட

Read More