கடலின் பயங்கர ஆழத்தில், கடலுக்கு அடியில் என்ன இருக்கிறது என்று தெரியுமா???

கடலின் ஆழம் எவ்வளவு என்று யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கடலின் ஆழம் எவ்வளவு இருக்கும் என்று எல்லாருக்கும் கேள்வி இருக்கும், அதை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ள ஆர்வமும் இருக்கும். இந்த பதிவில் நாம் கடலின்

Read More